Møter og nyheter
Aktivitet i Norge
IVRs internasjonale virksomhet
Aktiviteter i Norge:


Nyhet - Julemøtet 2014:
Norsk Forening for Rettsfilosofis tradisjonelle Julemøte finner i år sted tirsdag 9. desember kl 1800. Anders Løvlie vil innlede på bakgrunn av hans doktoravhandling om rettslige faktabegreper, og Knut Bergo vil kommentere. Det blir som vanlig servering, og både medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne! Les mere her

Nyhet - ekstramøte med Tara Smith: 25. november 2014 kl 1700 holder professor Tara Smith fra University of Texas foredrag i Norsk Forening for Rettsfilosofi. Temaet er Rule of Law; hvorfor dette er viktig, hva som truer det, og hvorfor begrepet 'Rule of Law' ikke kan gis en verdinøytral utforming. Tarjei Bekkedal vil holde forberedt kommentar. Både medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne! Les mere her


Sommermøtet 2014:
Vårt tradisjonelle Sommermøte fant sted 4. juni 2014. Kaarlo Tuori innledet under titelen "Ratio et Voluntas - The Tension between Reason and Will in Law". Les mere her

Julemøtet 2013:
Norsk Forening for Rettsfilosofi holdt i år Julemøtet onsdag 11 desember. Lars Vinx fra Bilkent University (Tyrkia) holdt en innledning hvor han forsvarte Kelsens rettslige monisme mot kritikk som er blitt reist av pluralister så som særlig Hart og Raz. Svein Eng holdt forberedt kommentar. Les mere her

Sommermøtet 2013
ble avholdt 19. juni 2013. Eivind Kolflaath innledet om filosofifagets betydning for juridisk bevisteori på bakgrunn av sin nye bok Bevisbedømmelse i praksis (Fagbokforlaget 2013). Markus Jerkø holdt forberedt kommentar. Les mere her

Julemøtet 2012:
Norsk Forening for Rettsfilosofi holdt sitt tradisjonelle Julemøte onsdag 5. desember kl 1900. Erik Boe holdt innledning under titelen "Eksistens og innhold i normer for tolking av rettsregler". Innledningen ble holdt på bakgrunn av Boes nye bok Rettskildelære under debatt (2012). Thomas Frøberg kommenterte. Les mere her

27.-28. august 2012:
Norsk Forening for Rettsfilosofi arrangerte sammen med MultiRights-prosjektet, Centre for the Study of Mind in Nature og Norsk Kant-Selskap Workshop'en "Kantian Theory and International Human Rights Courts" (27. august 2012) og konferansen "Kant and International Human Rights" (28. august 2012). Hovedspørsmålene som ble diskutert var om kantiansk rettsfilosofi kan begrunne menneskerettigheter, og om den kan begrunne internasjonale menneskerettighetsdomstolers praksis. Svein Eng, Katrin Flikschuh, Peter Niesen, Thomas Pogge og Howard Williams m.fl. bidro med innlegg og kommentarer. Fullt program finner du her.

Sommermøtet 2012
ble avholdt 1. juni 2012. Kjetil Skjerve innledet om rettsteoretiske problemer knyttet til fortolkning av lovtekst, og Alf Petter Høgberg kommenterte. Les mere her  

Julemøtet 2011:
Norsk Forening for Rettsfilosofi holdt Julemøte 1. desember. Andreas Aure holdt innledning om vilkårene for rettferdig krig ifølge Hugo Grotius. Janne Haaland Matlary kommenterte. Les mere her

Sommermøtet 2011:
Norsk Forening for Rettsfilosofi holdt sitt tradisjonelle Sommermøte 16. juni. Andreas Føllesdal holdt innledning om ulike måter å filosofisk begrunne menneskerettigheter på, om begrunnelsesmåtens konsekvenser for ens syn på menneskerettighetenes innhold, og om forholdet mellom menneskerettighetskonvensjoner og naturrettslig begrunnede menneskerettigheter. Henrik Syse holdt forberedt kommentar. Les mere her

Julemøtet 2010:
3. desember 2010 holdt Norsk Forening for Rettsfilosofi sitt tradisjonelle Julemøte. Docent Joel Samuelsson fra Uppsala innledet om den juridiske tolkningslære, med vekt på tolkning av kontrakter. Samuelssons innledning tok utgangspunkt i uttrykket ”Juridisk tolkning er en kunst som ikke kan sammenfattes i regler”. Professor Alf Petter Høgberg holdt forberedt kommentar.

1. september 2010
var Norsk Forening for Rettsfilosofi med på å arrangere konferansen European Law Post Lisbon i Oslo, med nesten 100 deltagere og gjesteforelesere fra fire land. Konferansen hadde et rettsteoretisk perspektiv på hva som er nytt i EU-retten etter at Lisboa-traktaten trådte i kraft 1. desember 2009. Se programmmet her og utdrag fra foredragene her.

Sommermøtet 2010:
På Norsk Forening for Rettsfilosofis sommermøte 7. juni 2010 holdt prof. Helge Høibraaten innledning med titelen "Carl Schmitt om unntakstilstand, terror og geriljakrig". Stipendiat Erlend M. Leonhardsen holdt forberedt kommentar.

Ekstraordinært møte 10. mars 2010:
På dette møtet holdt dr. Jens Petter Berg innledning over temaet "Verdi- og argumenttransparens som forskningsideal i rettsvitenskapen". Les mere her

Julemøtet 2009: På Norsk Forening for Rettsfilosofis Julemøte 9. desember 2009 innledet dr. Christoffer C. Eriksen under titelen “Habermasiansk legitimitet – utgått på dato i møte med konflikter mellom nasjonal og overnasjonal rett?”. Innledningen ble gitt på bakgrunn av Eriksens doktoravhandling The European Constitution, Welfare States and Democracy (Universitetet i Oslo, 2008). Professor Erik Oddvar Eriksen (ARENA) gav forberedt kommentar før plenumsdebatten startet.

Sommermøtet 2009: På vårt Sommermøte, som ble holdt 25. juni 2009, innledet dr. Tarjei Bekkedal over temaet “Et rettsfilosofisk blikk på grunnverdiene ’frihet’ og ’likhet’ i den europeiske rettsorden”. Bekkedal ble invitert på bakgrunn av hans bok Frihet, likhet og fellesskap (Bergen 2008), som er basert på Bekkedals doktorgrad. Jørgen A. Stubberud kommenterte før diskusjon i plenum.

Julemøtet 2008: 9. desember 2008 innledet professor Svein Eng under titelen ”Mitt syn på rettsfilosofi”. Dr. Jens Petter Berg holdt kommentar.

Julemøtet 2007: På Julemøtet 5. desember 2007 innledet professor Hans Petter Graver om rett og retorikk under problemstillingen ”Fra rettsretorikken – Juss og følelser: Hva er det legitime rom for følelser i rettslige beslutninger?”. Dr. Knut Bergo kommenterte.

Sommermøtet 2007: 7. juni 2007 innledet Anita Leirfall om praktisk erkjennelse hos Kant under titelen ”Praktisk erkjennelse og begrunnelse – et filosofisk eksempel med relevans for juridisk argumentasjon”.